Internet drogą radiową
"net to tylko taka moja mala przygoda, pasja bez granic..."

Internet,kock,radiowy,wifi,kocknet,internetkock


KockNet - Lokalny dostawca Internetu Kock, Firlej, Przytoczno i okolice

REGULAMIN
Dostępu do sieci KockNet

Regulamin stanowi integraln± część umowy
Przypominam że jeżeli ktoś nie zgadza się z wprowadzon± zmian± może wypowiedzieć umowę.

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Dostęp do Internetu jest oferowany przez Firmę Roboty Remontowo Budowlane i Usługi Internetowe (zwanej dalej KockNet), w oparciu o potwierdzenie Urzędu Regulacji Telekomunikacji w zwi±zku z podjęciem działalności telekomunikacyjnej nie wymagaj±cej zezwolenia.
 2. Abonentem węzła internetowego Firmy KockNet ( nazywanego dalej Operatorem ) staje się każda osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę Abonenck± z Operatorem.
 3. Regulamin obowi±zuje od dnia 01.03.2004, o ewentualnych zmianach regulaminu Abonent zostanie poinformowany z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowi±zuj± przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowa abonencka dostępna jest w siedzibie Operatora.
 6. Wypełnienie umowy abonenckiej jej podpisanie stanowi jednoczesne zamówienie na świadczenie usług internetowych i zobowi±zuje Abonenta do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Za prawidłowe wypełnienie umowy abonenckiej odpowiedzialność ponosi Abonent.
 8. Nieprawidłowo wypełnione umowy abonenckie nie będ± rejestrowane w rejestrze Abonentów.
 9. Na usługi nie wyszczególnione w cenniku będ± sporz±dzane indywidualne Umowy Abonenckie.
 10. Umowa abonencka obowi±zuje na czas określony lub nieokreślony.


§ 2 Rozwi±zanie Umowy Abonenckiej

  Umowa Abonencka może być rozwi±zana: Na skutek rozwi±zania przez każd± ze stron za 1- miesięcznym wypowiedzeniem umowy abonenckiej, po upływie 6 lub12 m-cy.
 1. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ci±gu miesi±ca od upływu terminu płatnocśi (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym.
 2. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed dat± rozwi±zania umowy, lub je¶li naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Na skutek raż±cego naruszenia przez Abonenta warunków umowy abonenckiej lub regulaminu.
 4. Na skutek rozwi±zania lub likwidacji Abonenta nie będ±cego osob± fizyczn±.

§ 3 Przył±czanie do sieci Internet
 1. Przył±czanie do sieci Internet realizowane jest poprzez doprowadzenie sygnału do abonenta i założenie konta na serwerze Operatora.
 2. Abonent ma dostęp do serwera poprzez siec komputerow± zbudowan± przez Operatora.
 3. Abonentowi przydziela się konto e-mail. Za dodatkow± opłatą Abonent może zwiększyć rozmiar wykorzystywanej przestrzeni konta e-mail.
 4. Operator nie odpowiada za sprzęt (komputer, modem itp. ) oraz oprogramowanie stosowane przez Abonenta po jego stronie.
 5. Na życzenie Abonenta, Operator sprzeda odpowiedni sprzęt oraz wykona odpłatnie dodatkow± instalację i przeprowadzi szkolenie.

§ 4 Opłaty
 1. Operator pobiera opłaty jednorazowe zwi±zane z uruchomieniem danej usługi w wysokości regulowanej cennikiem usług obowi±zuj±cym w dniu zawarcia umowy, oraz opłaty abonamentowe według cennika usług obowi±zuj±cego w dniu, w którym miała być wniesiona opłata.
 2. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie do 10 dnia miesi±ca obrachunkowego. Opłaty należy wnosić przelewem na konto Operatora, lub gotówką osobiście w firmie(u właściciela firmy).
 3. Abonent otrzymywać będzie co miesi±c fakturę VAT za abonament.
 4. W wypadku opóĽnienia płatności wynikaj±cych z umów Operator zastrzega sobie prawo naliczania karnych odsetek w wysoko¶ci 0,1 % za każdy dzień zwłoki. Zaleganie z płatnością wystawionych faktur lub not odsetkowych o więcej niż jeden miesi±c skutkuje utrat± dostępu do sieci KockNet, zamknięciem konta i utrat± wszystkich zwi±zanych z nim zasobów i informacji. Ponowne zawi±zanie umowy i udostępnienie poł±czenia z Internetem może nast±pić na normalnych zasadach, po uprzednim uregulowaniu zaległości. W takim przypadku pobierana jest opłata "ponownego podł±czenia abonenta" ustalona w cenniku.
 5. O nieotrzymaniu faktury VAT w terminie, w którym faktura była zwykle dostarczana Abonent jest zobowi±zany zawiadomić niezwłocznie Operatora.
 6. Zgodnie z Rozporz±dzeniem Ministra Finansów z 21.12.1995 r. Dz. U. 154 poz. 797 ( § 37 ust. 3, § 38 ust. 9 ) Abonent upoważnia Operatora do wystawiania i przesyłania wszelkich faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Złożenie reklamacji u Operatora nie powoduje zawieszenia biegu terminów płatności.
 8. Abonent jest zobowi±zany do pisemnego informowania Operatora o wszelkich zmianach dotycz±cych danych płatnika i odbiorcy faktur.
 9. O ewentualnych zmianach w wysokości opłat abonamentowych Abonent zostanie poinformowany w terminie 30 dni przed jej wprowadzeniem.


§ 5 Warunki korzystania z usług
 1. Abonent ma obowi±zek stosować się do wszystkich poleceń administratora systemu.
 2. Abonent zobowi±zany jest do ochrony swojego konta, a w szczególności ochrony i stosowanie odpowiednich haseł.
 3. Abonent zobowi±zuje się do przestrzegania prywatności kont innych użytkowników i nieingerencji w ich zasoby, nawet jeśli nie s± one stosownie chronione.
 4. Abonent zobowi±zuje się nie wykorzystywać sieci do transmitowania materiałów mog±cych stanowić jakiekolwiek zagrożenie zwi±zane z bezpieczeństwem sieci jak i bezpieczeństwem społecznym.
 5. Abonent zobowi±zuje się nie wykorzystywać sieci do transmitowania materiałów ( danych ) objętych tajemnic± państwow±, bankow± lub giełdow±.
 6. Zabronione jest umieszczanie w sieci KockNet nielegalnych informacji, oprogramowania, używanie obelżywego języka jak również podejmowanie jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem obowi±zuj±cym w Polsce i/ lub międzynarodowym.
 7. Abonent ma obowi±zek zawiadomić administratora systemu o każdym przypadku rzutuj±cym na bezpieczeństwo Internetu w zakresie sieci Operatora. W takim przypadku nie wolno Abonentowi rozpowszechniać tej informacji wśród pozostałych użytkowników Internetu.
 8. Abonenta pracuj±cego w sieci obowi±zuje przestrzeganie etykiety sieciowej.
 9. Wszelkie działania na szkodę innych użytkowników i Operatora ( np. powielanie przesyłek pocztowych - tzw. łańcuszek) oraz inne uciążliwe działania dla użytkowników a nie uzgodnione z Operatorem oraz podszywanie się pod Operatora mog± być podstaw± wypowiedzenia umowy abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Operator zastrzega sobie prawo do wył±czenia serwera w celach technicznych i konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu Abonenta poczt± elektroniczn± o planowanym wył±czeniu z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. Nie dotyczy to wył±czeń niezbędnych w celu usunięcia awarii.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność wył±cznie za szkody wynikające z jego winy.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu, wynikłe z przyczyn leż±cych poza Operatorem (a w szczególności awarie: ł±czy telefonicznych, w tym międzynarodowych, zajętość linii, awarie innych pośrednich stacji roboczych) oraz z powodu przyczyn maj±cych charakter działania siły wyższej a także wynikłych na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Abonenta ( na przykład instalacja nowego oprogramowania, zmiana systemu operacyjnego, szkody spowodowane wirusami komputerowymi, włamanie do systemu ).
 4. Abonent ponosi wszelkie koszty zwi±zane z napraw± szkód wyrz±dzonych na skutek jego działalności.
 5. W wypadku awarii serwera sieciowego Operatora, Abonentowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentowej proporcjonalnie do czasu wadliwego funkcjonowania serwera.
 6. W przypadku niewykonania usługi lub jej nienależytego wykonania Abonent ma prawo do wniesienia reklamacji. Reklamacje będ± rozpatrywane w terminie do 30 dni od ich złożenia. Złożenie reklamacji nie powoduje zawieszenia biegu terminów płatności. Reklamacja powinna zawierać: dane Abonenta, numer Umowy, opis przedmiotu reklamacji, numer faktury, datę sporz±dzenia.
 7. Wszystkie urz±dzenia użytkowane przez Abonenta do łączności z serwerami Operatora musz± posiadać świadectwa homologacji.
 8. Abonent nie może udostępniać konta osobom trzecim w rozumieniu innych osób fizycznych lub prawnych. Wyj±tkiem jest sytuacja w której Abonent udostępnia konto osobom fizycznym będ±cym z nim zwi±zanym umow± o prace.
 9. Abonent przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko zwi±zane z wykorzystaniem materiałów pobranych z sieci Internet.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji dostępnych w sieci Internet i ich treść.
 11. Procedura zgłaszania reklamacji oraz usterek w pracy węzła lub konta przez Abonenta. Abonent zgłasza powstały problem w obsłudze w formie pisemnej na adres podany w umowie.


§ 7 Inne sprawy
 1. Jakiekolwiek przeadresowanie zrobione na stronie zamieszczonej na serwerze sieci KockNet, strony poza domen± sieci na inn± nie będ±ca w domenie sieci KockNet, jest zabronione i będzie się kończyło blokad± konta www na serwerze sieci KockNet.
  Chodzi głównie o tworzenie tzw. liczników do innych stron.

Kontakt:
  Telefonicznie: 0 prefix (81) 8591217
  Poczt± elektroniczn± na adres: poczta@kocknet.pl.
Tlewizja interaktywna :: RODO :: Kontakt :: Regulamin :: Zasięg sieci :: Kalendarium