"net to tylko taka moja mala przygoda, pasja bez granic..."

×

GlownaStrona glowna Test laczaTest lacza PanelPanel usera PocztaPoczta KontaktKontakt

REGULAMIN
Dostępu do sieci KockNet

Regulamin stanowi integralną część umowy

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Dostęp do Internetu jest oferowany przez Firmę Roboty Remontowo Budowlane i Usługi Internetowe (zwanej dalej KockNet), w oparciu o potwierdzenie Urzędu Regulacji Telekomunikacji w związku z podjęciem działalności telekomunikacyjnej nie wymagającej zezwolenia.
 2. Abonentem węzła internetowego Firmy KockNet ( nazywanego dalej Operatorem ) staje się każda osoba fizyczna lub prawna, która zawarła Umowę Abonencką z Operatorem.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2004, o ewentualnych zmianach regulaminu Abonent zostanie poinformowany z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowa abonencka dostępna jest w siedzibie Operatora.
 6. Wypełnienie umowy abonenckiej jej podpisanie stanowi jednoczesne zamówienie na świadczenie usług internetowych i zobowiązuje Abonenta do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7. Za prawidłowe wypełnienie umowy abonenckiej odpowiedzialność ponosi Abonent.
 8. Nieprawidłowo wypełnione umowy abonenckie nie będą rejestrowane w rejestrze Abonentów.
 9. Na usługi nie wyszczególnione w cenniku będą sporządzane indywidualne Umowy Abonenckie.
 10. Umowa abonencka obowiązuje na czas określony lub nieokreślony.
 11. Czas wypowiedzenia to pełny cykl rozliczeniowy.


§ 2 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

  Umowa Abonencka może być rozwiązana: Na skutek rozwiązania przez każdą ze stron za 1- miesięcznym wypowiedzeniem umowy abonenckiej, po upływie 6 lub 12 m-cy.
 1. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatnocśi (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym.
 2. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci - ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Na skutek rażącego naruszenia przez Abonenta warunków umowy abonenckiej lub regulaminu.
 4. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.

§ 3 Przyłączanie do sieci Internet
 1. Przyłączanie do sieci Internet realizowane jest poprzez doprowadzenie sygnału do abonenta i założenie konta na serwerze Operatora.
 2. Abonent ma dostęp do serwera poprzez siec komputerową zbudowaną przez Operatora.
 3. Operator nie odpowiada za sprzęt (komputer, modem itp. ) oraz oprogramowanie stosowane przez Abonenta po jego stronie.

§ 4 Opłaty
 1. Operator pobiera opłaty jednorazowe związane z uruchomieniem danej usługi w wysokości regulowanej cennikiem usług obowiązującym w dniu zawarcia umowy, oraz opłaty abonamentowe według cennika usług obowiązującego w dniu, w którym miała być wniesiona opłata.
 2. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie do 10 dnia miesiąca obrachunkowego. Opłaty należy wnosić przelewem na konto Operatora, lub gotówką osobiście w firmie(u właściciela firmy).
 3. Abonent otrzymywać będzie co miesiąc fakturę VAT za abonament.
 4. W wypadku opóźnienia płatności wynikających z umów Operator zastrzega sobie prawo naliczania karnych odsetek w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki. Zaleganie z płatnością wystawionych faktur lub not odsetkowych o więcej niż jeden miesiąc skutkuje utratą dostępu do sieci KockNet, zamknięciem konta i utratą wszystkich związanych z nim zasobów i informacji. Ponowne zawiązanie umowy i udostępnienie połączenia z Internetem może nastąpić na normalnych zasadach, po uprzednim uregulowaniu zaległości. W takim przypadku pobierana jest opłata "ponownego podłączenia abonenta" ustalona w cenniku.
 5. O nieotrzymaniu faktury VAT w terminie, w którym faktura była zwykle dostarczana Abonent jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Operatora.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21.12.1995 r. Dz. U. 154 poz. 797 ( § 37 ust. 3, § 38 ust. 9 ) Abonent upoważnia Operatora do wystawiania i przesyłania wszelkich faktur bez podpisu odbiorcy.
 7. Złożenie reklamacji u Operatora nie powoduje zawieszenia biegu terminów płatności.
 8. Abonent jest zobowiązany do pisemnego informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących danych płatnika i odbiorcy faktur.
 9. O ewentualnych zmianach w wysokości opłat abonamentowych Abonent zostanie poinformowany w terminie 30 dni przed jej wprowadzeniem.


§ 5 Warunki korzystania z usług
 1. Abonent ma obowiązek stosować się do wszystkich poleceń administratora systemu.
 2. Abonent zobowiązany jest do ochrony swojego konta, a w szczególności ochrony i stosowanie odpowiednich haseł.
 3. Abonent zobowiązuje się do przestrzegania prywatności kont innych użytkowników i nieingerencji w ich zasoby, nawet jeśli nie są one stosownie chronione.
 4. Abonent zobowiązuje się nie wykorzystywać sieci do transmitowania materiałów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie związane z bezpieczeństwem sieci jak i bezpieczeństwem społecznym.
 5. Abonent ma obowiązek zawiadomić administratora systemu o każdym przypadku rzutującym na bezpieczeństwo Internetu w zakresie sieci Operatora. W takim przypadku nie wolno Abonentowi rozpowszechniać tej informacji wśród pozostałych użytkowników Internetu.
 6. Abonenta pracującego w sieci obowiązuje przestrzeganie etykiety sieciowej.
 7. Wszelkie działania na szkodę innych użytkowników i Operatora ( np. powielanie przesyłek pocztowych - tzw. łańcuszek) oraz inne uciążliwe działania dla użytkowników a nie uzgodnione z Operatorem oraz podszywanie się pod Operatora mogą być podstawą wypowiedzenia umowy abonenckiej ze skutkiem natychmiastowym.

§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera w celach technicznych i konserwacyjnych po uprzednim powiadomieniu Abonenta pocztą elektroniczną o planowanym wyłączeniu z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. Nie dotyczy to wyłączeń niezbędnych w celu usunięcia awarii.
 2. Operator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikające z jego winy.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu, wynikłe z przyczyn leżących poza Operatorem (a w szczególności awarie: łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, zajętość linii, awarie innych pośrednich stacji roboczych) oraz z powodu przyczyn mających charakter działania siły wyższej a także wynikłych na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Abonenta ( na przykład instalacja nowego oprogramowania, zmiana systemu operacyjnego, szkody spowodowane wirusami komputerowymi, włamanie do systemu ).
 4. Abonent ponosi wszelkie koszty związane z naprawą szkód wyrządzonych na skutek jego działalności.
 5. W wypadku awarii serwera sieciowego Operatora, Abonentowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentowej proporcjonalnie do czasu wadliwego funkcjonowania serwera.
 6. W przypadku niewykonania usługi lub jej nienależytego wykonania Abonent ma prawo do wniesienia reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od ich złożenia. Złożenie reklamacji nie powoduje zawieszenia biegu terminów płatności. Reklamacja powinna zawierać: dane Abonenta, numer Umowy, opis przedmiotu reklamacji, numer faktury, datę sporządzenia.
 7. Abonent nie może udostępniać konta osobom trzecim w rozumieniu innych osób fizycznych lub prawnych. Wyjątkiem jest sytuacja w której Abonent udostępnia konto osobom fizycznym będącym z nim związanym umową o prace.
 8. Abonent przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów pobranych z sieci Internet.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji dostępnych w sieci Internet i ich treść.
 10. Procedura zgłaszania reklamacji oraz usterek w pracy węzła lub konta przez Abonenta. Abonent zgłasza powstały problem w obsłudze w formie pisemnej na adres podany w umowie.

RODO :: Kontakt :: Regulamin ::

KockNet - Radosław Biaduń


poczta[a]kocknet.pl, tel 509 921 342